Son Güncelleme: 18.07.2023

Spfinans.com’da kullanıcıların güvenlikleri öncelikli öneme sahiptir. Bu nedenle kullanıcı tarafından paylaşılan kişisel veriler hassasiyetle korunmaktadır.

Kullanıcılar, web sitemizi kullanarak çevrimiçi durumda Spfinans.com Gizlilik Politikasını kabul etmiş olurlar. Politikanın kabul edilip, edilmemesi kullanıcıların özgürlüğünde bir karardır.

Bu gizlilik politikası sadece Spfinans.com üzerinden çevrimiçi olarak paylaşılan veriler için geçerlidir. Çevrimdışı veya platform dışında toplanan veriler dahil değildir.

 Spfinans, gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile

 • Verilerin hangi nedenle istendiğini
 • Verilerin hangi sebeplerle işleneceği
 • İşlenmiş verilerin kimlerle, ne sebeple ve nasıl paylaşılabileceği
 • Verilerin nasıl işlendiğini
 • Verilerin işlenmesinde yer alan hukuki sebepleri
 • İşlenmiş veriler üzerinde hangi haklara sahip olduğunuz

konularında sizleri aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Spfinans.com aşağıda maddelerle açıklanan nedenlerden dolayı kişisel verilerinizi uygun ve ölçülü bir amaç içerisinde işlemekte ve güncellemektedir.

 • Hizmet sağlanabilirliği, ulaşımı ve fayda sağlamayı amaçlamak
 • Sağlanan hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak
 • Hizmetlerin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilmesi
 • Daha geniş kapsamda hizmet sunabilmek
 • Geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek
 • Kanundan doğan zorunlulukların sağlanması
 • Kişisel verilerin talep edilmesi durumunda kanuna uygun şekilde adli ve idari makamlarla paylaşılması

Toplanan Kişisel Veriler ve Toplanma Yöntemleri

IP adresi ve kişisel bilgiler (ad soyad, e-posta ve diğer iletişim araçları bilgileri dahil olmak üzere) sitemizde yer alan teknolojik vasıtalarla, analitik sağlayıcılarla, arama siteleri ve araçlar (Google vb.) gibi üçüncü taraflardan elde edilmekte ve kaydedilmektedir. Veriler depolanmakta, güncellenme ve işlenmektedir. Bu veriler Spfinans.com ile kullanıcı arasında belirli bir sözleşme ve hizmet çerçevesinde toplanmaktadır. İşleme süresince veriler meşru menfaat işleme şartlarına uygun tutulacaktır.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlerle Nasıl ve Hangi Amaçla Paylaşılacağı

Spfinans.com topladığı kişisel verileri önemli teknik ve idari önlemlerin alınması koşulu ile; faaliyetlerini yürütmek amaçlı hizmet aldığı veya verdiği, iş birliği içerisinde bulunduğu, sözleşmesel ilişkiler içerisinde olduğu, yurtiçi veya yurtdışı 3. Şahıs/Kurum veya Kurumlarla, talepte bulunan idari ve adli makamlarla paylaşacaktır.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’da yer alan 11. madde gereğince herkes veri sorumlusuna başvurarak aşağıda yer alan bilgileri alabilir veya talep edebilir.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İletişim

Daha detaylı bilgi talebi veya kişisel verileri işlenen kişi olarak haklarınızı kullanma amacı ile iletisim@spfinans.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Gizlilik politikası üzerinde gördüğünüz eksik veya hatalı noktalar varsa lütfen bizimle iletişime geçmeye çekinmeyiniz.